Probíhá připojování k serveru.

Spojení se serverem bylo přerušeno z důvodu neaktivity nebo chyby spojení. Prosím obnovte stránku.

Připojení k serveru odmítnuto. Prosím obnovte stránku.


Vnitřní oznamovací systém

V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, a zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“), zavedl státní podnik Řízení letového provozu České republiky (dále též „ŘLP ČR“ či „podnik“) vnitřní oznamovací systém určený fyzickým osobám, které se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností ve státním podniku ŘLP ČR dozvěděly o možném protiprávním jednání, které

 1. má znaky trestného činu,
 2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
 3. porušuje zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, nebo
 4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:
 1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 2. daně z příjmů právnických osob,
 3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 4. ochrany spotřebitele,
 5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 7. ochrany životního prostředí,
 8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
 14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Oznámení protiprávního jednání

Oznámení mohou podávat fyzické osoby, které se dozvěděly o možném protiprávním jednání v souvislosti se svou prací nebo jinou obdobnou činností vykonávanou pro podnik ŘLP ČR. Těmito osobami jsou:

 • zaměstnanci podniku (včetně bývalých zaměstnanců podniku);
 • osoby, jejichž pracovní poměr u podniku má teprve začít, jestliže byly informace o možném protiprávním jednání získány během přijímacího řízení či jiných předsmluvních jednání;
 • osoby vykonávající práci v podniku na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr;
 • dobrovolníci nebo stážisté pracující v podniku;
 • osoby samostatně výdělečně činné, které působí jako dodavatelé podniku nebo se ucházejí o objednávku na dodávku od podniku;
 • zaměstnanci nebo jiné fyzické osoby pracující pod dohledem dodavatelů podniku;
 • členové statutárních orgánů podniku.

S podaným oznámením se seznamují pouze příslušné osoby, které řádně posuzují důvodnost oznámení a provádějí jejich nestranné prověřování.

Oznamovatelé mohou využít následující komunikační kanály vnitřního oznamovacího systému podniku (v českém jazyce):

 • webový formulář;
 • emailová adresa whistleblowing@ans.cz;
 • zaslání oznámení v listinné podobě v obálce označené „Neotvírat, důvěrné – oznámení VOS“ na adresu: Oddělení ÚPB/AI, ŘLP ČR, s. p., Navigační 787, 252 61 Jeneč u Prahy;
 • podání oznámení telefonicky či osobně příslušným osobám.
 • Ústní oznámení lze učinit telefonicky a na žádost oznamovatele prostřednictvím osobní schůzky s příslušnými osobami po předchozí domluvě v sídle podniku na adrese Navigační 787, 252 61 Jeneč u Prahy. Telefonicky či osobně lze oznámení podat v pracovních dnech v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod.

Po obdržení oznámení bude oznamovatel vyrozuměn o přijetí oznámení ve lhůtě 7 dní od jeho podání. To neplatí, pokud oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě. O výsledcích prošetření a posouzení oznámení bude oznamovatel vyrozuměn nejpozději do 3 měsíců od potvrzení přijetí oznámení.

S ohledem na možnost oslovení oznamovatele s žádostí o doplnění či upřesnění oznámených informací podnik ŘLP ČR stanovil, že nebudou přijímána anonymní oznámení. Dle § 2 odst. 2 Zákona obsahuje oznámení údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. Má se za to, že údaje o totožnosti oznamovatele jsou pravdivé. Oznámení nemusí výše uvedené údaje obsahovat tehdy, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě dle podmínek Zákona známa. Podaná oznámení jsou zpracovávána způsobem zajišťujícím úplnou ochranu identity oznamovatele.

Kontakty na příslušné osoby určené pro přijímání oznámení dle Zákona:

Ing. Marek Dargaj – tel. č. 220 374 701
Ing. Jitka Ledvinková – tel. č. 220 372 771
Ing. Jan Sedláček – tel. č. 220 374 595

Externí oznamovací systém

Oznamovatelé mají dle Zákona možnost podat oznámení také prostřednictvím Externího oznamovacího systému (EOS) Ministerstva spravedlnosti ČR na adrese: oznamovatel.justice.cz

Ochrana osobních údajů

Zpracovávání osobních údajů v procesu přijímání a prověřování oznámení se provádí v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a vnitropodnikovými předpisy.

Upozornění
Pokud oznamovatel podá oznámení prostřednictvím jiných komunikačních kanálů, než je zde uvedeno, např. prostřednictvím datové schránky, státní podnik ŘLP ČR nemůže zaručit ochranu totožnosti oznamovatele a informací uvedených v oznámení v souladu se Zákonem.