Probíhá připojování k serveru.

Spojení se serverem bylo přerušeno z důvodu neaktivity nebo chyby spojení. Prosím obnovte stránku.

Připojení k serveru odmítnuto. Prosím obnovte stránku.

Vnitřní oznamovací systém

Na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“), zavedl státní podnik Řízení letového provozu České republiky (dále též „ŘLP ČR“) vnitřní oznamovací systém určený fyzickým osobám, které se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností ve státním podniku ŘLP ČR dozvěděly o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených Směrnicí. Tyto oblasti jsou následující:

 1. zadávání veřejných zakázek;
 2. finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu;
 3. bezpečnost a soulad výrobků s předpisy;
 4. bezpečnost dopravy;
 5. ochrana životního prostředí;
 6. radiační ochrana a jaderná bezpečnost;
 7. bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat;
 8. veřejné zdraví;
 9. ochrana spotřebitele;
 10. ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů;
 11. ochrana finančních zájmů Evropské unie, nebo
 12. fungování vnitřního trhu včetně ochrany unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory.

Oznámení protiprávního jednání

S podaným oznámením se seznamují pouze příslušné osoby, které řádně posuzují důvodnost oznámení a provádějí jejich nestranné prověřování.

Oznamovatelé mohou využít následující komunikační kanály vnitřního oznamovacího systému podniku (v českém jazyce):

 • webový formulář;
 • emailová adresa whistleblowing@ans.cz;
 • zaslání oznámení v listinné podobě v obálce označené „Neotvírat, důvěrné – oznámení VOS“ na adresu: Oddělení ÚPB/AI, ŘLP ČR, s. p., Navigační 787, 252 61 Jeneč u Prahy;
 • podání oznámení telefonicky či osobně příslušným osobám.

Ústní oznámení lze učinit telefonicky a na žádost oznamovatele prostřednictvím osobní schůzky s příslušnými osobami po předchozí domluvě v sídle podniku na adrese Navigační 787, 252 61 Jeneč u Prahy. Telefonicky či osobně lze oznámení podat v pracovních dnech v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod.

Po obdržení oznámení bude oznamovatel vyrozuměn o přijetí oznámení ve lhůtě 7 dní od jeho podání. O výsledcích prošetření a posouzení oznámení bude oznamovatel vyrozuměn nejpozději do 3 měsíců od potvrzení přijetí oznámení.

S ohledem na možnost oslovení oznamovatele s žádostí o doplnění či upřesnění oznámených informací podnik ŘLP ČR stanovil, že nebudou přijímána anonymní oznámení. Podaná oznámení jsou zpracovávána způsobem zajišťujícím úplnou ochranu identity oznamovatele.

Kontakty na příslušné osoby určené pro přijímání oznámení dle Směrnice

Ing. Marek Dargaj – tel. č. 220 374 701
Ing. Jitka Ledvinková – tel. č. 220 372 771
Ing. Jan Sedláček – tel. č. 220 374 595

Externí oznamovací systém

Oznamovatelé mají dle Směrnice možnost podat oznámení také prostřednictvím Externího oznamovacího systému (EOS) Ministerstva spravedlnosti ČR na adrese: justice.cz

Ochrana osobních údajů

Zpracovávání osobních údajů v procesu přijímání a prověřování oznámení se provádí v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a vnitropodnikovými předpisy.

Upozornění
Pokud oznamovatel podá oznámení prostřednictvím jiných komunikačních kanálů, než je zde uvedeno, např. prostřednictvím datové schránky, státní podnik ŘLP ČR nemůže zaručit ochranu totožnosti oznamovatele a informací uvedených v oznámení v souladu se Směrnicí.