Probíhá připojování k serveru.

Spojení se serverem bylo přerušeno z důvodu neaktivity nebo chyby spojení. Prosím obnovte stránku.

Připojení k serveru odmítnuto. Prosím obnovte stránku.


Létání s drony v blízkosti řízených letišť s využitím gridů


Pravidla pro létání s bezpilotními letadly vychází z Opatření obecné povahy o zřízení omezeného prostoru (LKR10-UAS) vydaného Úřadem pro civilní letectví. Tento právní dokument stanovuje způsob zajištění ochrany letišť, a to vymezením kružnice 5,5 km od vztažného bodu letiště s podmíněným vstupem v závislosti na hmotnosti letadla s povinností létat mimo ochranná pásma letiště s výškovým omezením staveb (nedojde-li ke koordinaci takového letu). Zavedení mapové vrstvy GRID pro piloty nepředstavuje žádná nová pravidla provozu dronů, jen je v případě řízených letišť grafickou formou seznamují se průběhem těchto ochranných pásem, která v některých případech nejsou snadno dostupná. Neznalost skutečného průběhu omezení výšky letu v daném místě je jednou z příčin porušování pravidel provozu dronů v blízkosti letišť a tím mohou představovat ohrožení bezpečnosti provozu.

DŮLEŽITÉ

Gridy zjednodušují proces schvalování letů dronů do 0,91 kg v blízkosti letišť a rozhodování, zda je nutné let koordinovat s ŘLP a provozovatelem konkrétního letiště či nikoliv. V případě, že pilot zamýšlí létat nad maximální možnou výškou gridu nebo s dronem těžším než 0,91 stále platí povinnost svůj let koordinovat s ŘLP a provozovatelem letiště. Grafické znázornění gridů v blízkosti řízeného letiště najdete níže.

Gridy nezohledňují rizika provozu dronu vůči osobám, budovám, infrastruktuře apod. nacházející se na zemi, která jsou popsána v platné legislativě, tedy v OOP LKR10-UAS. Více o pozemních rizicích a ochranných pásmech najdete zde: Ochranná pásma.

Schéma Pravidla provozu dronů vážících do 0,91 kg v blízkosti letiště - GRID

DŮLEŽITÉ

Pozor si dejte na lety za hranicí 5,5 km kružnice od ARP, kde může ochranné pásmo omezovat výšku letu dronu i pod 100 m nad zemí. Ověřte si tedy vždy maximální možnou výšku letu v mapové vrstvě GRID v aplikaci DronView. Předejdete tak případnému ohrožení bezpečnosti letového provozu.

Schéma Pravidla provozu dronů vážících více než 0,91 kg v blízkosti letiště - GRID

DŮLEŽITÉ

Pozor si dejte na lety za hranicí 5,5 km kružnice od ARP, kde může ochranné pásmo omezovat výšku letu dronu i pod 100 m nad zemí. Ověřte si tedy vždy maximální možnou výšku letu v mapové vrstvě GRID v aplikaci DronView. Předejdete tak případnému ohrožení bezpečnosti letového provozu.

ZAJÍMAVÉ

Gridy jsou definovány jako mřížková síť v předem definované oblasti. Vyhodnocení zobrazené hodnoty probíhá formou porovnání digitálních dat reliéfu terénu a ochranných pásem letiště s výškovým omezením staveb v daném obdélníku. Zaokrouhlený rozdíl těchto dvou hodnot poté definuje maximální výšku letu nad zemí v daném obdélníku, při jejímž dodržení nedojde k narušení ochranných pásem.