Probíhá připojování k serveru.

Spojení se serverem bylo přerušeno z důvodu neaktivity nebo chyby spojení. Prosím obnovte stránku.

Připojení k serveru odmítnuto. Prosím obnovte stránku.


Informace dle zákona 106/1999 Sb.


Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Postup při podávání žádosti (§ 14 odst. 2, 3, 4 z. č. 106/1999 Sb.)

Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona.

Fyzická osoba uvede v žádosti:

 • jméno,
 • příjmení,
 • datum narození,
 • adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště.

Právnická osoba uvede:

 • název,
 • identifikační číslo,
 • adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. (Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.)
 • Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny ŘLP ČR, s.p.: xhusbrm
 • Neobsahuje-li žádost výše uvedené identifikační náležitosti a adresu pro doručování, případně není-li elektronická žádost podána prostřednictvím elektronické podatelny, není žádostí ve smyslu tohoto zákona.

Po obdržení žádosti postupuje ŘLP ČR, s.p. dle § 14 odst. 5 písm. a) – d) z. č. 106/1999 Sb., tedy následovně:

 • brání-li nedostatek identifikačních údajů o žadateli v postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, vyzve ŘLP ČR, s.p. žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, ŘLP ČR, s.p. žádost odloží,
 • v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve ŘLP ČR, s.p. žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne ŘLP ČR, s.p. o odmítnutí žádosti,
 • v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, ŘLP ČR, s.p. žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
 • nerozhodne-li ŘLP ČR, s.p. podle § 15 z. č. 106/1999 Sb. (vydáním rozhodnutí o odmítnutí žádosti), poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Lhůtu pro poskytnutí informace může povinný subjekt prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní. Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Chcete-li podat žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu informacím, ve znění pozdějších předpisů, můžete využít následujících způsobů podání:

 1. Písemně (poštou) na adresu:

  Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)
  Navigační 787
  252 61 Jeneč

 2. Elektronická adresa podatelny ŘLP ČR, s.p: xhusbrm

Sazebník úhrad nákladů ŘLP ČR, s.p. v souvislosti s poskytováním informací podle zákonač. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 1. Žadatel o informace poskytované ŘLP ČR, s.p., pokud se nejedná o zveřejněné informace, uhradí ŘLP ČR, s.p, na základě oznámení (dle § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů) náklady spojené s vyhledáváním a odesláním informací.

  1. Náklady za pořízení kopií (výtisku):
   Černobílý tisk
   • 1 Kč za pořízení jedné strany černobílého výtisku (kopie) formátu A4,
   • 1,60 Kč za pořízení oboustranného černobílého výtisku (kopie) formátu A4,
   • 1,80 Kč za pořízení jedné strany černobílého výtisku (kopie) formátu A3,
   • 3 Kč za pořízení oboustranného černobílého výtisku (kopie) formátu A3,

   Barevný tisk
   • 2 Kč za pořízení jedné strany barevného výtisku (kopie) formátu A4,
   • 3 Kč za pořízení oboustranného barevného výtisku (kopie) formátu A4,
   • 3 Kč za pořízení jedné strany barevného výtisku (kopie) formátu A3,
   • 6 Kč za pořízení oboustranného barevného výtisku (kopie) formátu A3,

   Za poskytnutí kopie, tisku (popř. digitální kopie) v jiném formátu bude účtována skutečná cena za pořízení kopie u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou ŘLP ČR, s.p. za pořízení kopie nebo tisku bude u tohoto poskytovatele povinen uhradit. Pokud je požadovaná informace obsažena v publikaci nebo tiskovině vydávané ŘLP ČR, s.p, hradí se náklady ve výši ceny příslušného výtisku, pokud se informace poskytuje formou prodeje tohoto výtisku.

   Za pořízení elektronické kopie listinného dokumentu (naskenování a vytvoření digitálního souboru) bude účtováno 70 % sazby (uvedené v černobílém tisku) za pořízení kopie.

  2. Náklady na opatření technických nosičů dat:
   • 6 Kč za 1 ks CD s požadovanými daty,
   • 8 Kč za 1 ks DVD

   V případě použití jiného technického nosiče dat se úhrada stanoví ve výši skutečných nákladů na pořízení technických nosičů dat (např. USB, disketa...)

  3. Osobní náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací
   • 1 161 Kč za hodinu vyhledávání

  4. Náklady za odeslání informace žadateli (poštovné, balné):

   Náklady za použitou nebo požadovanou poštovní službu se hradí ve výši skutečných nákladů.

 2. Pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informace celkově kratším než 30 minut, úhrada nákladů dle písm. c) se nevyžaduje.

 3. Před poskytnutím informace uhradí žadatel náklady stanovené podle bodu 1) na základě výzvy k zaplacení, která byla žadateli zaslaná ze strany ŘLP ČR, s.p., převodem z bankovního účtu a to na číslo účtu: 88153/0300, variabilní symbol: 106