Probíhá připojování k serveru.

Spojení se serverem bylo přerušeno z důvodu neaktivity nebo chyby spojení. Prosím obnovte stránku.

Připojení k serveru odmítnuto. Prosím obnovte stránku.


Pravidla vstupu


Pravidla vstupu externích subjektů do areálů a objektů ŘLP

 1. Externí subjekt (dále jen „smluvní partner ŘLP“) jako zaměstnavatel při provádění prací dle smlouvy odpovídá za dodržování předpisů BOZP a PO svými zaměstnanci, popř. dalšími fyzickými osobami vykonávajícími práci v jeho prospěch (zaměstnanci smluvního partnera ŘLP a další jednotlivci pracující ve prospěch smluvního partnera ŘLP dále jen jako „zaměstnanci smluvního partnera“). Veškeré škody, které vzniknou porušením těchto předpisů zaměstnanci smluvního partnera ŘLP nebo dalšími fyzickými osobami vykonávajícími práci v jeho prospěch, jdou k tíži smluvního partnera ŘLP. Pokud smluvní partner ŘLP svojí činností vytvoří nebezpečná místa nebo situaci na pracovišti, je povinen je sám zabezpečit a neprodleně o tom informovat ŘLP.

 2. Smluvní partner ŘLP je povinen při realizaci předmětu plnění dodržovat podmínky vstupu osob a vjezdu vozidel do areálů, objektů a na pozemky ŘLP a bezpečnostního režimu pro ně stanovené. Tyto podmínky jsou vymezeny především v interních vnitropodnikových dokumentech Režim vstupu osob a vjezdu vozidel do areálů a objektů ŘLP ČR, s.p. a do neveřejného prostoru letišť, Pravidla a podmínky pro smluvní partnery ŘLP ČR, s.p., a příslušných provozních řádech. Zaměstnanci smluvního partnera ŘLP, případně další osoby vykonávající práci v jeho prospěch, jsou s těmito pravidly seznamováni určenými pracovníky ŘLP. Vstup je v návaznosti na provozní potřeby a vyhodnocení rizika realizován v níže popsaných postupech

  1. Vstup s kartou ŘLP. Tento vstup lze aplikovat v případech, kdy je z provozních důvodů potřeba zajistit pravidelný přístup zaměstnanců smluvního partnera ŘLP, příp. dalších fyzických osob vykonávajících práci v jeho prospěch, do areálu, objektů a na pozemky ŘLP. Vstup je umožněn na kartu ŘLP, která je vydána na základě řádně vyplněné žádosti o vydání karty ŘLP a provedení prezenčního školení zajišťovaného ze strany ŘLP. Školení obsahuje oblast BOZP, požární ochrany a fyzické bezpečnosti. Současně s podpisem prezenční listiny je každé osobě absolvující školení vydán dokument Pravidla a podmínky pro smluvní partnery ŘLP ČR, s.p., který obsahuje základní pravidla pro daný přístup. Podmínkou vydání karty ŘLP je předložení výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, který lze nahradit také Dokladem o spolehlivosti vydaným Úřadem pro civilní letectví nebo Osvědčením fyzické osoby stupně utajení „Důvěrné“ či vyšším nebo Dokladem o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby. Vydání karty ŘLP je zpoplatněno. Po ukončení platnosti této smlouvy nebo ukončení pracovněprávního nebo jiného smluvního vztahu dané osoby ke smluvnímu partnerovi ŘLP je smluvní partner ŘLP povinen zajistit vrácení vydané karty ŘLP na určené pracoviště ŘLP. ŘLP si vyhrazuje právo kdykoli vydanou kartu ŘLP z bezpečnostních důvodů odebrat nebo zneplatnit.

  2. Vstup v režimu částečného dohledu. Tento vstup lze aplikovat u výkonu pracovních činností, kdy provozní situace neumožňuje nepřetržitý dohled držitelem karty ŘLP. Vstup je umožněn po přidělení karty VISITOR a po prokazatelném seznámení s dokumentem Pravidla a podmínky pro smluvní partnery ŘLP ČR, s.p., který obsahuje základní pravidla pro daný přístup. Za dodržování režimu vstupu a vjezdu osoby, jíž byl vstup umožněn, nese odpovědnost doprovod (držitel karty ŘLP, který vstup dané návštěvy umožnil). ŘLP si vyhrazuje právo vstup v režimu částečného dohledu ve vztahu ke konkrétní osobě nebo skupině osob z bezpečnostních důvodů ukončit.

  3. Vstup v režimu doprovodu. Tento vstup se aplikuje ve všech ostatních případech. Vstup je umožněn po přidělení karty VISITOR. Za dodržování režimu vstupu a vjezdu osoby, jíž byl vstup umožněn, nese odpovědnost doprovod (držitel karty ŘLP, který vstup dané návštěvy umožnil). ŘLP si vyhrazuje právo vstup v režimu doprovodu ve vztahu ke konkrétní osobě nebo skupině osob z bezpečnostních důvodů ukončit.

  4. Vstup návštěv bez povinnosti doprovodu. Tento typ vstupu se aplikuje při vstupu do letecké školy, rekreačních objektů, případně dalších prostor nesouvisejících s poskytováním letových provozních služeb. Pravidla vstupu stanoví a vynucuje příslušný správce objektu nebo areálu.

 3. Do objektů ŘLP nesmějí být vnášeny předměty, které by mohly ohrozit zdraví a životy osob, majetek, bezpečnost letového provozu nebo by mohly být použity ke spáchání protiprávního činu. Vstup do vybraných objektů ŘLP je povolen pouze po provedení detekční kontroly vstupujících osob, s cílem zamezit vnášení zakázaných předmětů. Seznam zakázaných předmětů je k dispozici na recepcích vybraných objektů ŘLP.
 4. Kontaktní osobou v záležitostech režimu vstupu a vjezdu do areálů, objektů a na pozemky ŘLP je Ondřej Horna, e-mail: horna@ans.cz, tel. 220 37 2610.