Probíhá připojování k serveru.

Spojení se serverem bylo přerušeno z důvodu neaktivity nebo chyby spojení. Prosím obnovte stránku.

Připojení k serveru odmítnuto. Prosím obnovte stránku.


Politika IMS


Integrovaný systém managementu implementovaný v podniku zahrnuje oblasti řízení kvality (QMS), provozní bezpečnosti (SMS), životního prostředí (EMS) a oblast ochrany a informační bezpečnosti (SeMS). Úroveň vyspělosti jednotlivých oblastí integrovaného systému managementu odpovídá každý rok požadavkům stanoveným relevantními zainteresovanými stranami.

Používání a rozvoj systému přispívá k zajištění a udržení vysokého standardu poskytovaných služeb, řízení, komunikace, péče o zákazníka i zaměstnance. Výkonnostní i rozvojové cíle IMS vycházející z aktuálního Obchodního plánu ŘLP ČR, s. p., jsou průběžně plněny. Cíle stanovené v rámci IMS jsou zaměřeny zejména na zvyšování vyspělosti jednotlivých oblastí IMS.

Oblast provozní bezpečnosti

Prioritou podniku je snaha o maximální bezpečnost letadel a cestujících. Neustále usilujeme o zlepšování provozní bezpečnosti s cílem minimalizovat riziko vzniku letecké nehody. Zlepšování výkonnosti v oblasti bezpečnosti je nedílnou součástí výkonnostního i dalších plánů.

Oblast životního prostředí

Zajištění trvale udržitelného rozvoje letových navigačních služeb s minimalizací negativního vlivu na životní prostředí je jednou z priorit podniku. ŘLP ČR, s. p., zohledňuje životní prostředí ve všech svých aktivitách. Využívá provozních konceptů, které snižují negativní dopad na životní prostředí a k facility managementu přistupuje s cílem předcházet znečištění životního prostředí a snižovat využívání neobnovitelných surovinových a energetických zdrojů, aniž by došlo ke snížení bezpečnosti a kontinuity poskytovaných letových navigačních služeb.

Oblast ochrany a informační bezpečnosti

Oblast ochrany a informační bezpečnosti je aktuálně do značné míry dotčena pandemií COVID-19. Projevilo se to zejména v oblasti kybernetické bezpečnosti, kde bylo třeba kromě běžných úkolů vyplývajících z právních předpisů a analýzy rizik řešit i otázky spojené s rozšířením dálkového přístupu k informačním systémům podniku.

V souladu s ustanoveními Národního programu řízení kvality realizuje podnik řadu vnitřních kontrolních aktivit zaměřených na prověření funkčnosti a efektivity bezpečnostních opatření. Bezpečnostní audity, inspekce a testy jsou zaměřeny na opatření v oblastech činností poskytovatele letových provozních služeb, známého dodavatele letištních dodávek, provozovatele leteckých prací i činností organizace jako takové.