Probíhá připojování k serveru.

Spojení se serverem bylo přerušeno z důvodu neaktivity nebo chyby spojení. Prosím obnovte stránku.

Připojení k serveru odmítnuto. Prosím obnovte stránku.


Ochrana osobních údajů


Základní informace

Společnost Řízení letového provozu České republiky, s.p. (dále jen „ŘLP“ nebo „podnik“) se sídlem Navigační 787, 252 61 Jeneč, IČ: 49710371 jako správce údajů by vás touto cestou chtěla informovat o rozsahu a způsobu zpracování osobních údajů a o vašich právech v souvislosti s tímto zpracováním.

ŘLP zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES – obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“).

V případě dotazů, připomínek, stížností nebo pro uplatnění vašich práv týkajících se ochrany osobních údajů se můžete obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese dpo@ans.cz nebo na adrese sídla společnosti.


Účel zpracování

Podnik zpracovává osobní údaje výhradně za účely poskytování služeb, plnění zákonných povinností, vykonávání pracovně - právní agendy, ochrany práv společnosti a pro obchodní a marketingové účely. Konkrétně se jedná například o tyto činnosti:


Právní základ pro zpracování

Zpracovávat osobní údaje v podniku lze jen na základě některého z těchto právních titulů:


Zpracovatelé osobních údajů

Osobní údaje zpracovávají převážně zaměstnanci podniku. V některých případech ŘLP využívá pro zpracování osobních údajů dalších osob (zpracovatelů). Zpracování osobních údajů dalšími zpracovateli probíhá na základě smlouvy, ve které se tito zpracovatelé zavazují postupovat při nakládání s osobními údaji v souladu s nařízením GDPR a pokyny společnosti.

ŘLP osobní údaje těmto zpracovatelům předává jen v tom případě, že splňují požadované organizační a technické podmínky k náležité ochraně těchto údajů.


Předávání osobních údajů do zahraničí

Vzhledem k mezinárodnímu charakteru podnikatelské činnosti podniku může nastat potřeba předat zpracovávané osobní údaje do zahraničí nebo mezinárodním organizacím. V rámci Evropské unie se uplatňují pravidla a postupy definovaná nařízením GDPR. To znamená, že jsou dodržována stejná pravidla jako při zpracování osobních údajů v České republice. Předávání osobních údajů do třetích zemí musí být založené na dodržování pravidel stanovených v článku 45 a 46 GDPR.


Zajištění transparentního zpracování

Vaše osobní údaje podnik uchovává pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu zpracování těchto údajů, případně pro dodržení zákonem stanovených lhůt.

V souladu s GDPR máte v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů následující práva:


Informovanost subjektů údajů

Všichni zaměstnanci podniku i další osoby mohou požádat pověřence pro ochranu osobních údajů o poskytnutí informací souvisejících s GDPR. Kromě této možnosti jsou zaměstnanci informováni o způsobu zpracování osobních údajů v průběhu nástupního a aktualizačního bezpečnostního školení a dále jsou seznamováni s příslušnou vnitropodnikovou dokumentací upravující ochranu osobních údajů dle vykonávané pracovní pozice.

Ostatní subjekty údajů jsou o rozsahu a způsobu zpracování osobních údajů a požadavcích na zpracování informováni garantem příslušné činnosti zpracování. Vybrané informace jsou poskytovány na pracovištích, které přístup k osobním údajům, případně jejich shromažďování, řeší.