Probíhá připojování k serveru.

Spojení se serverem bylo přerušeno z důvodu neaktivity nebo chyby spojení. Prosím obnovte stránku.

Připojení k serveru odmítnuto. Prosím obnovte stránku.


Informace pro dodavatele


Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (dále jen „ŘLP, s.p.“) je veřejným zadavatelem dle § 4 odst. 1 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů. Od 1.1.2018 naleznete veškeré informace k podlimitním a nadlimitním veřejným zakázkám, které byly zahájeny po 1.1.2018 na profilu zadavatele ŘLP, s.p. v Národním elektronickém nástroji (dále jen „NEN“), dostupném z URL odkazu: nen.nipez.cz

Z pohledu tuzemského dodavatele, který se chce zúčastnit podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek ŘLP, s.p., zahájených po 1. 1. 2018, je nutno:

  • provést registraci do NEN,
  • elektronicky podat nabídku via NEN.

Registrace do NEN a jeho užívání je zdarma. Osoba, jež provádí registraci, však musí disponovat kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Informace k podlimitním a nadlimitním veřejným zakázkám, které byly zahájeny do 31. 12. 2017, naleznete na profilu zadavatele e-zakazky.cz, dostupném z: e-zakazky.cz

Informace k veřejným zakázkám malého rozsahu naleznete na profilu zadavatele e-zakazky.cz .

Doporučení k provedení zápisu​ do Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Rádi bychom Vás touto cestou informovali o možnosti provedení zápisu Vaší společnosti do tzv. Seznamu kvalifikovaných dodavatelů (dále jen „SKD“ nebo „seznam“). Správcem SKD je podle § 224 a následujících ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen „MMR“). MMR do seznamu zapisuje dodavatele, kteří splnili způsobilost podle § 74 (základní způsobilost) a § 77 (profesní způsobilost) zákona.

Podle § 228, odst. 1 zákona může dodavatel v zadávacím řízení nahradit doklady prokazující splnění základní způsobilosti v plném rozsahu a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Profesní způsobilost podle § 77 odst. 2 zákona je předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokázána v tom rozsahu, v jakém jsou údaje k prokázání profesní způsobilosti podle odst. 2 v seznamu zapsány.

Řízení letového provozu České republiky, státní podnik si Vás tímto dovoluje zdvořile požádat o provedení zápisu Vaší společnosti do seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Provedením zápisu a následným prokazováním kvalifikace formou výpisu z daného seznamu dojde k významnému snížení administrativní zátěže v rámci procesu zadávání veřejných zakázek, a to jak na straně dodavatele, tak zadavatele, a ke zrychlení celého zadávacího řízení.