Probíhá připojování k serveru.

Spojení se serverem bylo přerušeno z důvodu neaktivity nebo chyby spojení. Prosím obnovte stránku.

Připojení k serveru odmítnuto. Prosím obnovte stránku.


Úvod


Na tyto pozice právě probíhá výběr:

Specialista ATM systémů

Náplň práce specialistů ATM systémů

Specialisté ATM (Air Traffic Management / Uspořádání letového provozu) systémů je profese, jejímž posláním je efektivní zajišťování provozu, údržby a oprav technické infrastruktury a služeb pro potřeby stanovišť ŘLP. Jejich cílem činností je zajistit maximální spolehlivost, dostupnost a provozuschopnost provozovaných ATM systémů pro řídící letového provozu (ti jsou z tohoto pohledu uvnitř firmy uživatelé služeb specialistů ATM systémů).


Další důležitou činností specialistů ATM systémů je trvalé udržování vysoké úrovně kvalifikace, případně její rozšiřování s ohledem na vývoj používaných technologií.

Náplň práce specialistů ATM systémů lze stručně shrnout do tří hlavních bodů:

 • monitorování stavu ATM systémů, identifikace a odstraňování zjištěných závad
 • provádění pravidelné preventivní údržby (kontroly a revize) ATM systémů
 • výcvik a vzdělávání

Pozn.: Úkolem specialistů ATM systémů není komplexní konfigurace provozovaných systémů ani programování a jiné úpravy jejich funkcí. Tyto činnosti zpravidla plně zajišťuje externí dodavatel ve spolupráci s technickým a metodickým administrátorem daného systému. Pracovníci na pozici administrátora systému se většinou rekrutují z řad zkušených techniků ATSEP s dlouholetou praxí.

Pracoviště specialistů ATM systémů

Specialisté ATM systémů vykonávají svou funkci na třech základních typech pracovišť:

 • pracoviště technické supervize
 • pracoviště technického dohledu
 • pracoviště technické údržby

Druhé kritérium členění pracovišť je dané technickou odborností podle provozovaných ATM systémů. Základ tohoto rozdělení koresponduje s mezinárodním členěním systémů používaných pro řízení letového provozu na takzvané domény CNS (Communications, Navigation, Surveillance). Tomu odpovídá i organizační struktura technických složek ŘLP ČR, s. p.:

Obsazení pracovišť technické supervize a vybraných technických dohledů je nepřetržité, zaměstnanci se střídají ve dvanáctihodinových denních a nočních směnách. Ostatní pracoviště jsou obsazována podle potřeby a náplně práce buď ve dvanáctihodinových nebo osmihodinových denních směnách.

Systém vzdělávání specialistů ATM systémů

Proces vzdělávání specialistů ATM systémů je rozdělen do čtyř fází:

 • základní výcvik
 • typový výcvik
 • udržovací a zdokonalovací výcvik
 • průběžná výuka anglického jazyka

Cílem základního výcviku je seznámit kandidáta s prostředím technických systémů pro podporu řízení letového provozu, s jejich vzájemnou provázaností a návazností na složky řízení letového provozu. Součástí výcviku jsou základní principy činnosti těchto systémů. Nedílnou součástí je i stručný přehled o problematice řízení letového provozu včetně základní terminologie a užívaných zkratek. Období základního výcviku trvá nejméně půl roku.

Předmětem odborné výuky nejsou obecné teorie a principy, u uchazečů je vyžadováno, aby již měli základní znalosti a dovednosti získané buď školním vzděláním nebo předchozím podnikovým vzděláváním a praxí.

Cílem typového výcviku je připravit kandidáta na získání kvalifikace potřebné pro výkon funkce specialistu ATM systémů. V této fázi výcviku kandidát získává detailní informace o systémech, které v budoucnu bude provozovat a provádět na nich údržbu a opravy. Toto období trvá minimálně půl roku a po splnění všech požadavků pracovník získává kvalifikaci potřebnou pro vykonávání funkce technického dohledu.

Další praxí (minimálně další 1 rok), získáním zkušeností a splněním dalších odborných požadavků kandidát může dosáhnout nejvyššího stupně kvalifikace, který ho opravňuje k vykonávání funkce supervizora technických systémů.

Udržovací a zdokonalovací výcvik má za cíl udržovat nabyté znalosti na požadované úrovni, případně rozšířit znalosti v souvislosti se změnami, které jsou průběžně v systémech aplikovány. Jeho obsahem je teoretická i praktická část výuky v různých formách a rozsahu. Program tohoto výcviku se stanovuje každý rok individuálně podle aktuálních potřeb.

Průběžná výuka anglického jazyka a jeho znalost na požadované úrovni je u specialistů ATM systémů nutná kvůli schopnosti studia a porozumění technickým textům své odbornosti (zejména originální dokumentace zahraničních výrobců). Angličtina je rovněž nezbytná i jako součást základní „počítačové gramotnosti“.

Cílem další výuky a zvyšování úrovně je pro pracovníky technické supervize nezbytná schopnost komunikovat se spolupracujícími pracovišti a jinými zahraničními partnery (např. koordinace servisního zásahu s dodavatelem systému). Vyšší úroveň znalostí pak umožňuje i případné absolvování odborných kurzů v zahraničí.

V podniku je uplatňován interní systém prokazování kompetence na všech stupních uvedeného výcviku.

Systém licencování specialistů ATM systémů

Prvním kvalifikačním stupněm technika v ŘLP ČR, s. p. je funkce pracovníka technické údržby (TÚ), která je podmíněna získáním typové kvalifikace na konkrétní ATM systém. První typovou zkoušku (obsah je určen podnikovými zkušebními osnovami) je možné složit po minimálně 6 měsících praxe na příslušném pracovišti.

Dalším stupněm kvalifikace je Licence I, která opravňuje držitele k výkonu funkce technického dohledu (TD) příslušné odbornosti. Podmínky pro udělení Licence I jsou kromě praxe na příslušném pracovišti v délce minimálně 1 rok i úspěšně absolvované testy a zkoušky z následujících předmětů:

 • Základy řízení letového provozu
 • Přehled ATM systémů
 • Typové zkoušky všech systémů dané odbornosti
 • Angličtina na úrovni stupně A2 dle CEFR
 • Směrnice pro výkon služby na daném pracovišti

Posledním stupněm a zároveň vrcholem kvalifikace technika ŘLP ČR, s. p. je Licence II, která opravňuje držitele k výkonu funkce supervizora (SV) na technickém sále ITS. Tuto licenci lze získat nejdříve 1 rok po získání předchozí Licence I a po úspěšném absolvování následujících zkoušek:

 • Typové zkoušky rozšiřující základní odbornost
 • Angličtina minimálně na úrovni stupně B1 / B2 dle CEFR

Platnost výše uvedených licencí je podmíněna absolvováním každoročního udržovacího a zdokonalovacího výcviku.

Základní požadavky pro výběrové řízení

 • VŠ technického směru v oboru slaboproudá elektrotechnika nebo výpočetní technika nebo v příbuzném oboru, nebo SŠ technického směru (ÚSO, SOU) v oboru slaboproudá elektrotechnika nebo v příbuzném oboru
 • Znalost AJ, minimálně na stupni A2 dle CEFR
 • Uživatelská znalost práce s PC (OS Windows, MS Office)
 • Zdravotní a psychická způsobilost
 • Trestní bezúhonnost
 • Řidičský průkaz (osobní vozidla)
 • Aktivní přístup a ochota učit se
 • Schopnost spolupráce
 • Komunikace a vystupování v kolektivu

Průběh výběrové řízení

 • Životopis a motivační dopis se stanou podkladem pro posouzení kvalifikace a profesního vývoje, které porovnáme s požadavky na danou pozici. Zajímá nás i Vaše motivace pro danou pozici a naši společnost.
 • Výpis z trestního rejstříku
 • Odborný test ze základních technických znalostí požadovaných oborů
 • Přezkoušení ze znalosti anglického jazyka
 • Psychologické vyšetření
 • Prohlídka pracoviště
 • Pohovor se členy výběrové komise