Probíhá připojování k serveru.

Spojení se serverem bylo přerušeno z důvodu neaktivity nebo chyby spojení. Prosím obnovte stránku.

Připojení k serveru odmítnuto. Prosím obnovte stránku.

Hospodářské výsledky podniku za rok 2020

Dopady globální pandemie COVID-19 na objem letového provozu v českém vzdušném prostoru a letištích se zásadním způsobem promítl i do hospodářských výsledků podniku za rok 2020. Poprvé v historii podniku tak bylo dosaženo ztráty. Hospodářský výsledek - ztráta podniku činí 1 414 507 tis. Kč. Finanční situace byla i přes nepříznivý vývoj celého oboru podnikání v roce 2020 stabilní. Podnik byl na základě realizovaných úsporných opatření schopen se vyrovnat se všemi závazky, souvisejícími se zabezpečením své činnosti i se závazky vůči státnímu rozpočtu a to i za cenu růstu zadlužení podniku. Hospodaření za minulý rok schválila na svém jednání dozorčí rada podniku.


Za rok 2020 dosáhly celkové výnosy podniku částky 1 843 266 tis. Kč, tedy o 55,9 % méně než v roce předcházejícím. Hlavním zdrojem příjmů podniku bylo poskytování letových navigačních služeb. Výnosy z těchto služeb představovaly 81,7 % z celkových provozních výnosů podniku. Na dosažených výnosech se nejvíce podílely výnosy z traťových navigačních služeb ve výši 1 295 976 tis. Kč, tj. 74 % provozních výnosů. Další významnou výnosovou položkou byly výnosy z letištních přibližovacích služeb v částce 208 052 tis. Kč s podílem 11,9 % z provozních výnosů.


Z ostatních výnosů podniku byly významné tržby z poskytování vzdělávání a výcviku v částce 104 838 tis. Kč a výnosy kalibrační letky ve výši 47 827 tis. Kč.


Za účelem stabilizace finanční situace došlo v době úplného výpadků příjmů od leteckých dopravců (únor – duben 2020) k čerpání externích zdrojů financování. V průběhu roku 2020 byla zakladatelem podniku (ministerstvo dopravy ČR) poskytnuta návratná státní finanční výpomoc ve výši 500 mil. Kč k úhradě nezbytných provozních nákladů.


Celkový objem nákladů včetně zohlednění splatné a odložené daně za roku 2020 činil 3 257 773 tis. Kč, tedy meziroční pokles objemu nákladů o 18,4 %. Podnik reagoval v nákladové oblasti významnými úspornými opatřeními. Úspory v oblasti výkonové spotřeby dosáhly jedné čtvrtiny objemu těchto nákladů roku 2019. Významných úspor bylo dosaženo i v oblasti osobních nákladů, kdy vedle zmrazení dílčích složek mezd došlo i k redukci počtu zaměstnanců.


„V režimu krizového managementu jsme v průběhu celého roku 2020 realizovali řadu zásadních opatření na straně nákladů. I přes bezprecedentní krizi letectví nám ekonomická kondice podniku pomáhá řešit jeho činnost v dlouhodobějším horizontu v případě klíčových investic a především při plnění jeho závazků vůči našim zaměstnancům, bez jejichž pochopení by budoucí cíle nebylo možné realizovat“, komentoval hospodářské výsledky generální ředitel ŘLP ČR, s. p., Ing. Jan Klas.


Státní podnik Řízení letového provozu České republiky (ŘLP ČR, s. p.) vznikl 1. ledna 1995. V souladu s pověřením ministerstva dopravy ČR poskytuje veřejné letecké služby uživatelům vzdušného prostoru České republiky a na letištích Praha - Ruzyně, Brno - Tuřany, Ostrava - Mošnov a Karlovy Vary.


Kontakt pro další informace:
Richard Klíma, Řízení letového provozu ČR, s. p.,
e-mail: klima@ans.cz, tel.: +420 220 37 2093, 724 172 186,
www.rlp.cz