Probíhá připojování k serveru.

Spojení se serverem bylo přerušeno z důvodu neaktivity nebo chyby spojení. Prosím obnovte stránku.

Připojení k serveru odmítnuto. Prosím obnovte stránku.


Tisková zpráva: hospodářské výsledky podniku za rok 2021


Dopady globální pandemie COVID-19 na objem letového provozu v českém vzdušném prostoru a letištích i v roce 2021 zásadně ovlivnily hospodářské výsledky. Podnik se tak podruhé v historii dostal do ztráty, poprvé tomu tak bylo v roce 2020. Hospodářský výsledek - ztráta podniku činí 799 mil. Kč. Finanční situace byla i přes nepříznivý vývoj celého oboru podnikání v roce 2021 stabilní a podnik byl schopen se vyrovnat se všemi závazky, souvisejícími se zabezpečením své činnosti i se závazky vůči státnímu rozpočtu. Hospodaření za minulý rok schválila na svém jednání dozorčí rada podniku.

Za rok 2021 dosáhly celkové výnosy podniku částky 1 998 mil. Kč, tedy o 52 % méně než v roce 2019, který slouží jako objektivní srovnávací kritérium (poslední rok s normálním vývojem provozu). Hlavním zdrojem příjmů podniku bylo poskytování letových navigačních služeb. Výnosy z těchto služeb představovaly 89 % z celkových provozních výnosů podniku. Na dosažených výnosech se nejvíce podílely výnosy z traťových navigačních služeb ve výši 1 483 mil. Kč, tj. 76 % provozních výnosů. Další významnou výnosovou položkou byly výnosy z letištních přibližovacích služeb v částce 245 mil. Kč s podílem 13 % z provozních výnosů.

V průběhu roku 2021 byla podniku poskytnuta ze státního rozpočtu úplná kompenzace nákladů vzniklých podniku v souvislosti s poskytováním služeb letům osvobozeným od zpoplatnění (lety vojenské, státní a jiné další) v úhrnné částce 58 mil. Kč. Z ostatních výnosů podniku pak byly významné tržby z poskytování vzdělávání a výcviku v částce 76 mil. Kč a výnosy kalibrační letky od domácích i zahraničních zákazníků ve výši 36 mil. Kč.

Celkový objem nákladů (včetně odložené daně z příjmů) činil 2 797 mil. Kč, tedy pokles objemu nákladů o 30 % oproti referenčnímu roku 2019. Podnik i nadále aplikuje v nákladové oblasti významná úsporná opatření. Kromě úspor v oblasti výkonové spotřeby se jedná i oblast osobních nákladů, jakým je například zmrazení dílčích složek mezd a snížení počtu zaměstnanců o 8 %.

„Rok 2021 bych označil za velmi obtížný, kdy jsme se museli s ohledem na několik vln pandemie COVID – 19 vyrovnat s vysokou mírou nepředvídatelnosti vývoje letového provozu a tedy i souvisejících výnosů. Jako pozitivní hodnotím skutečnost, že se nám podařilo udržet všechny naše klíčové parametry v rámci schváleného rozpočtu. Důsledná realizace úsporných opatření a to i ve spolupráci s odborovými organizacemi podniku nám pomohla dosáhnout stanovených cílů a výrazně snížit naši ztrátu oproti původním očekáváním“, komentoval hospodářské výsledky generální ředitel ŘLP ČR, s. p., Ing. Jan Klas.

Státní podnik Řízení letového provozu České republiky (ŘLP ČR, s. p.) vznikl 1. ledna 1995. V souladu s pověřením ministerstva dopravy ČR poskytuje veřejné letecké služby uživatelům vzdušného prostoru České republiky a na letištích Praha - Ruzyně, Brno - Tuřany, Ostrava - Mošnov a Karlovy Vary.


Kontakt pro další informace:
Richard Klíma, Řízení letového provozu ČR, s. p.,
e-mail: klima@ans.cz, tel.: +420 220 37 2093, 724 172 186,
www.rlp.cz